ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67

Οκτ 09, 2017

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67, του ΟΑΕΔ,(ΦΕΚ Β 2303/7-7-2017) επιθυμεί να προσλάβει από τους καταλόγους του ΟΑΕΔ , 5 ανέργους για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Ηλικία 55 έως 67.
 2. Μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα (12) μηνών.
 3. Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλης χώρας ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα παραμονής και εργασίας.
 4. Κάτοικος Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
 5. Καθαρό ποινικό μητρώο (σχετικά: Άρθρο 4, παρ.2δ, ΦΕΚ 2307/Β/07.07.2017).
 6. Να μην υπάρχει απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.ΤΑ. ή άλλου Νομικού Προσώπου δημόσιου τομέα.
 7. Οικογενειακό εισόδημα έτους 2016 έως 12.000 € με προσαύξηση 2.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Σιδεράς ΥΕ 1
Ελαιοχρωματιστής ΥΕ 1
Κηπουρός ΥΕ 1
Μονώσεις Επισκευές Κτιρίων ΔΕ 1
Υπάλληλος Γραφείου ΔΕ 1

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που:

 1. Τοποθετούνται αναγκαστικά με τον Ν.2643/98(ΑΜΕΑ).
 2. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.
 3. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
 4. θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
 5. δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.
 6. προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 7. Η καταγγελία σύμβασης έγινε με υπαιτιότητα τους.
 8. Όταν ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α βαθμού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση ανεργίας.
 2. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας (Για μη Έλληνες πολίτες, αντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ κλπ)
 5. Φωτοαντίγραφο Ε1 έτους 2016.
 6. Συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση για καθαρό Ποινικό Μητρώο και μη απόλυσης από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.ΤΑ. ή άλλου Νομικού Προσώπου δημόσιου τομέα.
 8. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

 
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα κριτήρια τύπου ΑΣΕΠ.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται από Δευτέρα 9 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στα Γραφεία της επιχείρησης (Ξενοφώντος  4  3ος όροφος- Μοσχάτο. Τηλ  2104834614, 2109483734) και ώρες 9.30- 13.30

Comments are closed.